Rudzki Półmaraton Industrialny

28.07.2018 godz. 21:00

Rejestracja zawodników

Do półmaratonu zostało

dni
godzin
minut
58 sekund

Regulamin

REGULAMIN III RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY
29 LIPCA 2017 r.

 

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
 2. Organizatorem biegu jest:
     a) Miasto Ruda Śląska
     b) MOSiR Ruda Śląska
     c) Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb”,

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i rekreacji.
 2. Promocja Rudy Śląskiej oraz rudzkich zabytków poprzemysłowych

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 29 lipca 2017 r. w Rudzie Śląskiej.
 2. Start półmaratonu: godz. 21:00, bieg i marsz NW na 7 km 21:15 z Placu Jana Pawła II.
 3. Meta: Plac Jana Pawła II.
 4. Trasa liczy 21,097 km (trzy okrążenia) oraz 7.0 km (jedno okrążenie – bieg oraz Nordic Walking)
 5. Trasa posiada atest PZLA. Będą oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 20.
 6. Będą dwa punkty kontrolne pomiaru czasu.
 7. Na trasie będą przygotowane 2 punkty odżywcze z wodą mineralną oraz napojami izotonicznymi.
 8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2:45 h (osoby, które w tym czasie nie osiągną mety proszone są o opuszczenie trasy biegu, na której będzie przywrócony ruch pojazdów)

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy i NW którzy:
  - zgłosili swój udział,
  - uiścili opłatę startową,
  - najpóźniej dnia 29 lipca 2017 r. ukończą 18 lat,
  - posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz o zdolności do udziału  w biegu/półmaratonie na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali sportowej MOSiR przy ulicy Hallera 14 A w dniu 29.07.2017 r. w godz. 12:00 – 20:00.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 5. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym „Champion Chip”.
 6. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby    znajdował się na wysokości kostki.
 7.  Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2:45 godziny.
 8.  Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 9.  W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 10.  Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. 
 11.  Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu  w III Rudzkim Półmaratonie  Industrialnym,  aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.polmaratonrudzki.pl  (http://zapisy.sts-timing.pl/99/) do 15 lipca 2017 roku. Ustala się limit uczestników na 1500 osób (na wszystkich dystansach).Dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane tylko w dniu biegu w przypadku nie wypełnienia limitu 1500 osób, w przypadku jego wypełnienia organizator przygotuje dodatkowo 100 pakietów do rozdysponowania w dniu biegu dla 100 pierwszych osób).  
 2.  Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w następującej wysokości:

 

Półmaraton:

40 zł - I termin (od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.)

60 zł - II termin  (od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.)

80 zł - III termin (od 1 lipca 2017 do 15 lipca 2017)

100 zł - IV termin w dniu biegu tj. 29.07.2017 r. (osobom  zgłoszonym w dniu biegu organizator nie gwarantuje koszulki w wymaganym rozmiarze).

Posiadacze Rudzkiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny proszeni są o przesłanie numeru karty na adres augustjakubik@op.pl

Wysokość wpisowe dla posiadaczy tych kart wynosi (dotyczy każdego przedstawiciela rodziny)

30  zł- I termin (od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.)

50  zł- II termin  (od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.)

70 zł - III termin (od 1 lipca 2017 do 15 lipca 2017 r.)

100  zł - III termin w dniu biegu tj. 29.07.2017 r. (osobom  zgłoszonym w dniu biegu organizator nie gwarantuje koszulki w wymaganym rozmiarze).

         7 km bieg i NW

25 zł bez koszulki, 50 zł z koszulką – I termin (od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.)

35 zł bez koszulki, 60 zł z koszulką - II termin (od 1 lipca 2017 r. do 15 lipca 2017    r.)

40 zł – III termin w dniu biegu tj. 29.07.2017 r.  bez koszulki

Posiadacze Rudzkiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny proszeni są o przesłanie numeru karty na adres augustjakubik@op.pl

Wpisowe dla posiadaczy tych kart wynosi (dotyczy każdego przedstawiciela rodziny)

20 zł bez koszulki, 40 zł z koszulką – I termin (od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.)

30 zł bez koszulki, 50 zł z koszulką - II termin (od 1 lipca 2017 r. do 15 lipca 2017  r.) 

40 zł – III termin w dniu biegu tj. 29.07.2017 r.  bez koszulki

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
        ING 28 1050 1243 1000 0090 3109 4924   Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska ul. Ratowników 2  z dopiskiem „Opłata za pakiet startowy  III Rudzki Półmaraton ” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. Osoby zainteresowane nadrukiem swojego imienia na koszulkach proszone są o zaznaczenie tego faktu  w formularzu zgłoszeniowym. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za zgodą organizatora może być przeniesiona na innego uczestnika biegu.

 1. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej. Wszystkie osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłaty startowej.
 2. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie
  i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu, koszulkę dla uczestników półmaratonu, pamiątkowy gadżet, posiłek na mecie, worek na depozyt. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
  - generalna kobiet,
  - generalna mężczyzn,
  - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (liczy się rok urodzenia):

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

K-1: 18 – 29 lat

M-1: 18 – 29 lat

K-2: 30 – 39 lat

M-2: 30 – 39 lat

K-3: 40 – 49 lat

M-3: 40 – 49 lat

                  K-4:  50 - 59 lat

M-4: 50 – 59 lat

                  K–5 : 60 lat i starsze

M-5: 60 – 69 lat

 -

M-6 : 70 lat i starsi

VII. NAGRODY

 1. Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej:

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

I miejsce  – 1500 zł

I miejsce – 1500 zł

II miejsce – 1200 zł

II miejsce –1200 zł

III miejsce - 1000 zł

III miejsce -1000 zł

IV miejsce –  600 zł

IV miejsce – 600 zł

V miejsce –   500 zł

V miejsce –  500 zł

 

 1. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrody finansowe oraz puchary za trzy pierwsze miejsca w wysokości:
  I miejsce – 300 zł
  II miejsce – 200 zł
  III miejsce - 100 zł (osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniane w kategoriach wiekowych)
 2. Nagrody finansowe otrzymają również:

  Najlepsze trzy rudzianki które jako pierwsze ukończą bieg (wg meldunku). Najlepsi trzej rudzianie, którzy jako pierwsi ukończą bieg (wg meldunku, wysokość tych nagród może ulec zwiększeniu):

  I miejsce –  300 zł
  II miejsce – 200 zł
  III miejsce –100 zł

 3.  Nagrody finansowe i puchary w biegu na dystansie 7 km oraz marszu NW za trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet oraz mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe).

  I miejsce –  500 zł
  II miejsce – 300 zł
  III miejsce –200 zł

 4. W zależności od środków pozyskanych od sponsorów Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród w dodatkowych kategoriach.   

 5. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą biegi i NW (7 km i półmaraton) zostanie przeprowadzony konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne  i nieodwołalne.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Komunikat z wynikami końcowymi zawodów dostępny będzie na stronach internetowych  www.polmaratonrudzki.pl  oraz www.maratonypolskie.pl
 6. Szatnie, depozyt oraz prysznice dostępne w hali sportowej MOSiR przy
  ul. Hallera 14a w godzinach od godziny 15:00 w dniu 29.07.2017 do godziny 1:00 w dniu 30.07.2017
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.
 8. Dodatkowe informacje: August Jakubik tel. 506334584, mail:augustjakubik@op.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZA DO RUDY ŚLASKIEJ

PREZYDENT MIASTA

GRAŻYNA DZIEDZIC

Organizatorzy

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat medialny