Rudzki Półmaraton Industrialny

27.07.2019 godz. 21:00

Do półmaratonu zostało

dni
godzin
minut
58 sekund

Regulamin

REGULAMIN V RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY
27 LIPCA 2019 ROKU

 

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
 2. Organizatorami biegu są:
   - Miasto Ruda Śląska
   - MOSiR Ruda Śląska
   - Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz rekreacji.
 2. Promocja Rudy Śląskiej oraz rudzkich zabytków poprzemysłowych

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 27 lipca 2019 r. w Rudzie Śląskiej.
 2. Start półmaratonu: godz. 21:00, start biegu na dystansie 8,6 km, godz. 21:15, start marszu NW na dystansie 4.444 km,godz. 20:00 ze stadionu lekkoatletycznego MOSiR przy ulicy Czarnoleśnej.
 3. Meta: bieżnia stadionu lekkoatletycznego MOSiR przy ulicy Czarnoleśnej
 4. Bieg odbędzie się na pętli, która w przypadku biegu na dystansie 21.097 mpokonywana będzie pięć razy, natomiast w biegu na dystansie 8,6 km dwa razy.
 5. Trasa posiada atest PZLA. Będą oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 20.
 6. Na trasie znajdować się będą dwa punkty kontrolne pomiaru czasu.
 7. Na trasie będą przygotowane dwa punkty odżywcze z wodą mineralną oraz napojami izotonicznymi.
 8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2:45 h (osoby, które w tym czasie nie osiągną mety proszone są o opuszczenie trasy biegu, na której będzie przywrócony ruch pojazdów).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w biegu i marszu Nordic Walking jest otwarty dla wszystkich którzy:

-     zgłosili swój udział,

-     uiścili opłatę startową,

-     najpóźniej do dnia 27 lipca 2019 r. ukończą 18 lat

-     posiadają aktualne badanie lekarskie lub podpiszą formularz o zdolności do  udziału  w biegu/półmaratonie na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie stadionu lekkoatletycznego MOSiR przy ulicy Czarnoleśnej:
  26.07.2019 w godzinach 17:00 – 20:00
  27.07.2019  w godzinach 13:00 – 20:00.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 4. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym „Champion Chip”.
 5. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby    znajdował się na wysokości kostki.
 6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2:45 godziny.
 7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną  zdyskwalifikowani.
 8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 9. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 12. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu  w V Rudzkim Półmaratonie Industrialnym, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.
 13. Organizator dopuszcza przeprowadzenie kontroli antydopingowej wśród zwycięzców zawodów oraz osób wylosowanych.

V. ZGŁOSZENIA

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://zapisy.sts-timing.pl/429/  dostępnego również na stronie internetowej www.polmaratonrudzki.pl do 14 lipca 2019 roku. Ustala się limit uczestników na 1500 osób (na wszystkich dystansach). Dodatkowe zgłoszenia do wypełnienia limitu będą przyjmowane w dniach 26-27 lipca 2019 roku w godzinach pracy biura zawodów. W przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu 1500 osób, Organizator przygotuje dodatkowe 100 pakietów do rozdysponowania w dniu biegu dla 100 pierwszych osób. Osobom zgłaszającym się po 14 lipca 2019 roku organizator nie zapewnia koszulki w wymaganym rozmiarze.

2.      Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty za pakiet startowy w następującej wysokości:

Półmaraton:

45 zł - I termin (od 15 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.) – za osoby, które dokonają opłaty w tym terminie i nie będą mogły wystartować ich opłata zostanie przeniesiona na półmaraton w 2020 roku pod warunkiem zgłoszenia tego do Organizatora w terminie do 30 czerwca 2019 roku

65 zł - II termin  (od 1 marca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku)

80 zł - III termin (od 1 lipca 2019  roku do 14 lipca 2019 roku)

100 zł - IV termin w dniach 26-27 lipca 2019 roku  (osobom  zgłoszonym w dniach 26-27 lipca 2019 roku Organizator nie gwarantuje koszulki w wymaganym rozmiarze).

Posiadacze Rudzkiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny proszeni są o przesłanie numeru karty na adres augustjakubik@op.pl

Wysokość opłaty za pakiet startowy dla posiadaczy w/w kart wynosi (dotyczy każdego przedstawiciela rodziny)

30  zł - I termin (od 15 stycznia 2019 r.  do 28 lutego 2019 r.)

50  zł - II termin  (od 1 marca 2019 r.  do 30 czerwca 2019 r.)

70 zł - III termin (od 1 lipca 2019 r. do 14 lipca 2019 r.)

100  zł - III termin w dniach 26-27 lipca 2019 r.  (osobom zgłoszonym w dniu biegu organizator nie gwarantuje koszulki w wymaganym rozmiarze).

8,6 km bieg i 4.444 km NW

25 zł bez koszulki, 50 zł z koszulką – I termin (od 15 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.)

35 zł bez koszulki, 60 zł z koszulką - II termin (od 1 lipca 2019 r. do 14 lipca 2019 r.)

40 zł – III termin w dniach  26-27 lipca 2018 r.  bez koszulki

Wysokość opłaty za pakiet startowy dla posiadaczy w/w kart wynosi (dotyczy każdego przedstawiciela rodziny)

Posiadacze Rudzkiej Karty Rodziny 3+ oraz Karty Dużej Rodziny proszeni są o przesłanie numeru karty na adres augustjakubik@op.pl

20 zł bez koszulki, 40 zł z koszulką – I termin (od 15 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.)

30 zł bez koszulki, 50 zł z koszulką - II termin (od 1 lipca 2019 r. do 14 lipca 2019 r.) 

40 zł – III termin w dniach  26-27 lipca 2019 r.  bez koszulki

Opłatę za pakiet startowy należy wpłacać na konto bankowe:
ING 28 1050 1243 1000 0090 3109 4924   Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska ul. Ratowników 2 z dopiskiem „Opłata za pakiet startowy  V Rudzki Półmaraton” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. Osoby zainteresowane nadrukiem swojego imienia lub pseudonimu  na koszulkach proszone są o zaznaczenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym – wpisując wymagane imię lub pseudonim.  (wymiary koszulek podane na stronie biegu).

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za zgodą Organizatora może być przeniesiona na innego uczestnika biegu tylko do 30 czerwca 2019 roku. Po tym terminie wszelkie zmiany na liście startowej wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł, płatnej na to samo konto co opłata za pakiet startowy – te zmiany organizator przyjmuje do 14 lipca 2019 roku. Po tym terminie zmiany na liście startowej będą niemożliwe.

 1. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej. Wszystkie osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłaty startowej.
 2. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu, koszulkę dla uczestników półmaratonu, pamiątkowy gadżet, posiłek na mecie, worek na depozyt. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
 3. Odbędą się biegi towarzyszące dla dzieci na dystansie 400, 800 mi 1200 m oraz bieg w japonkach. Informacje oraz formularze zgłoszeniowe do  tych biegów ukażą się na stronie: www.polmaratonrudzki.pl  do dnia 15 maja 2019 roku.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
  - generalna kobiet,
  - generalna mężczyzn,
  - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (liczy się rok urodzenia):

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

K-1: 18 – 29 lat

M-1: 18 – 29 lat

K-2: 30 – 39 lat

M-2: 30 – 39 lat

K-3: 40 – 49 lat

M-3: 40 – 49 lat

K-4:  50 – 59 lat

M-4: 50 – 59 lat

K–5 : 60 lat i starsze

M-5: 60 – 69 lat

 -

M-6 : 70 lat i starsi

 

VII. NAGRODY

 1. Nagrody finansowe w klasyfikacji generalnej:

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

I miejsce  – 1500 zł

I miejsce – 1500 zł

II miejsce – 1200 zł

II miejsce –1200 zł

III miejsce - 1000 zł

III miejsce -1000 zł

IV miejsce –  600 zł

IV miejsce – 600 zł

V miejsce –   500 zł

V miejsce –  500 zł

2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrody finansowe oraz puchary za trzy pierwsze miejsca w wysokości

I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce - 100 zł

(osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniane w kategoriach wiekowych)

3. Nagrody finansowe otrzymają również:

Najlepsze trzy rudzianki które jako pierwsze ukończą bieg (wg meldunku). Najlepsi trzej rudzianie, którzy jako pierwsi ukończą bieg (wg meldunku, wysokość tych nagród może ulec zwiększeniu):

I miejsce –  300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce –100 zł

4. Nagrody finansowe i puchary w biegu na dystansie8,6 kmza trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet oraz mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe).

I miejsce –  500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce –200 zł

5. Nagrody rzeczowe i puchary w marszu Nordic Walking za trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet oraz mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe).

6. W zależności od środków pozyskanych od sponsorów Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród w dodatkowych kategoriach.   

7. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą półmaraton, bieg na dystansie 8,6 km oraz marsz NW zostanie przeprowadzony konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Nagrodę należy odebrać osobiście z numerem startowym.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Każdy uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia wyraża  zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne  i nieodwołalne.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Komunikat z wynikami końcowymi zawodów dostępny będzie na stronach internetowych  www.polmaratonrudzki.pl  oraz www.maratonypolskie.pl
 6. Szatnie, depozyt oraz prysznice dostępne na terenie stadionu lekkoatletycznego MOSiR przy ulicy Czarnoleśnej  w dniu  27.07.2019  od godziny 17:00  do godziny 1:00 w nocy.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy organizatora.
 8. Dodatkowe pytania i informacje: August Jakubik tel. 506334584, mail:augustjakubik@op.pl
 1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZA DO RUDY ŚLASKIEJ

PREZYDENT MIASTA

GRAŻYNA DZIEDZIC

Organizatorzy

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat medialny