Rudzki Półmaraton Industrialny

1.08.2020 godz. 21:30

Rejestracja zawodników

Do półmaratonu zostało

dni
godzin
minut
58 sekund

Regulamin

REGULAMIN VI RUDZKIEGO PÓŁMARATONU INDUSTRIALNEGO 
1 SIERPNIA 2020 ROKU

 

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
 2. Organizatorem biegu jest:
   - Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska
  Partnerzy:
   - CH Plaza
   - Miasto Ruda Śląska
   - MOSiR Ruda Śląska
   - Śląski Związek Gmin i Powiatów (jako partner klasyfikacji samorządowej).

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz rekreacji.
 2. Promocja Rudy Śląskiej oraz sponsorów

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2020 r. w Rudzie Śląskiej.
 2. Start półmaratonu: godz. 21:30, start biegu na dystansie10 kmgodz. 21:25
 3. Start i meta: parking przy CH Plaza ul. 1 Maja 310
 4. Trasa liczy 21,097 km– dwa okrążenia  oraz 10 km bieg towarzyszący – jedno okrążenie (mapa trasy na stronie biegu).
 5. Trasa półmaratonu będzie posiadała atest PZLA (również 10 km). Będą oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 20.
 6. Na trasie znajdować się będą dwa punkty kontrolne pomiaru czasu.
 7. Na trasie będą przygotowane dwa punkty odżywcze z wodą mineralną oraz napojami izotonicznymi.
 8. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2:45 h (osoby, które w tym czasie nie osiągną mety proszone są o opuszczenie trasy biegu, na której będzie przywrócony ruch pojazdów).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w biegu  jest otwarty dla wszystkich którzy:

-     zgłosili swój udział,

-     uiścili opłatę startową,

-     najpóźniej do dnia 1 sierpnia  2020 r. ukończą 18 lat

-     posiadają aktualne badanie lekarskie lub podpiszą formularz o zdolności do  udziału  w biegu/półmaratonie na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie CH Plaza  przy ulicy 1 Maja 310:
  31.07.2020
  1.08.2020 

Ostateczne godziny pracy biura zostaną podane do 31 maja 2020 roku na stronie biegu

 1. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 2. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym „Champion Chip”.
 3. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby    znajdował się na wysokości kostki.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2:45 godziny.
 5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną  zdyskwalifikowani.
 6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 7. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.

  Ze względów bezpieczeństwa uczestników biegu, Organizator wprowadza bezwzględny zakaz poruszania się biegaczom z psami, wózkami dziecięcymi, kijami itp. Zabrania się również poruszania na rowerach osobom towarzyszącym uczestnikom biegu. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje wykluczeniem uczestnika z biegu.
 8. Uczestników biegu obowiązuje bezwzględnestosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
 9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 11. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu  w VI Rudzkim Półmaratonie Industrialnym, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.
 12. Organizator dopuszcza przeprowadzenie kontroli antydopingowej wśród zwycięzców zawodów oraz osób wylosowanych.

V. ZGŁOSZENIA

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://zapisy.sts-timing.pl/605/ dostępnego również na stronie internetowej www.polmaratonrudzki.pl do 15 lipca 2020 roku. Ustala się limit uczestników na 1500 osób (na wszystkich dystansach). Dodatkowe zgłoszenia do wypełnienia limitu będą przyjmowane w dniach 31.07-01.08.2020  
w godzinach pracy biura zawodów. W przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu 1500 osób, Organizator przygotuje dodatkowe 100 pakietów do rozdysponowania w dniu biegu dla 100 pierwszych osób.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty za pakiet startowy w następującej wysokości:

Półmaraton:

60 zł - I termin (od  1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.)

80 zł - II termin  (od 1 maja  2020 r. do 15 lipca 2020 r.)

100 zł - III termin w dniach 31.07-01.08 2020 r. w Biurze Zawodów płatne tylko gotówką

      Bieg na dystansie 10 km:

40 zł - I termin (od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.)

60 zł - II termin  (od 1 kwietnia  2020 roku do 15 lipca 2020 r.)

80 zł - III termin w dniach 31.07-01.08.2020 r. w Biurze Zawodów płatne tylko gotówką

Opłatę za pakiet startowy należy wpłacać na konto bankowe:
ING 28 1050 1243 1000 0090 3109 4924   Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska ul. Ratowników 2 z dopiskiem „Opłata za pakiet startowy VI Rudzki Półmaraton ” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za zgodą Organizatora może być przeniesiona na innego uczestnika biegu tylko do 30 czerwca 2020 roku. Po tym terminie wszelkie zmiany na liście startowej wiążą się z dodatkową opłatą  w wysokości 10 zł, płatnej na to samo konto co opłata za pakiet startowy – te zmiany organizator przyjmuje do 15 lipca 2020 roku. Po tym terminie zmiany na liście startowej będą niemożliwe.

 1. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
 2. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, worek-plecak, napoje na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu, posiłek na mecie, worek na depozyt. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja w półmaratonie:
  - generalna kobiet,
  - generalna mężczyzn,
  - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (liczy się rok urodzenia):

KOBIETY:

MĘŻCZYŹNI:

K-1: 18 – 29 lat

M-1: 18 – 29 lat

K-2: 30 – 39 lat

M-2: 30 – 39 lat

K-3: 40 – 49 lat

M-3: 40 – 49 lat

K-4:  50 – 59 lat

M-4: 50 – 59 lat

K–5 : 60 lat i starsze

M-5: 60 – 69 lat

 -

M-6 : 70 lat i starsi

W biegu na dystansie 10 km open kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
- dodatkowo, w związku z przypadającą w 2020 roku 30-tą rocznicą restytucji samorządu terytorialnego w Polsce, w biegu na krótszym dystansie (10 km) prowadzona będzie klasyfikacja samorządowa, w której sklasyfikowane zostaną osoby pełniące jedną z poniższych funkcji: marszałka lub członka zarządu województwa, prezydenta miasta, burmistrza, wójta, starosty (oraz odpowiednio ich zastępcy), członka zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, radnego województwa, powiatu lub gminy oraz pracownicy etatowi: urzędów marszałkowskich, urzędu metropolitalnego, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, a także związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, którzy zadeklarują ten fakt w formularzu rejestracyjnym i potwierdzą go przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów, podpisując stosowne oświadczenie.

VII. NAGRODY

Wysokość nagród finansowych i rzeczowych zostanie podana na stronie biegu: polmaratonrudzki.pl do 15 maja 2020 roku.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Każdy uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia wyraża  zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia
i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów
( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne  i nieodwołalne.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Komunikat z wynikami końcowymi zawodów dostępny będzie na stronach internetowych  www.polmaratonrudzki.pl  oraz www.maratonypolskie.pl
 6. Organizator nie zapewnia prysznicy, depozyt będzie dostępny na terenie CH Plaza.
 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy organizatora.
 8. Dodatkowe pytania i informacje: August Jakubik tel. 506334584, mail:augustjakubik@op.pl
 1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RUDY ŚLASKIEJ

W imieniu Organizatorów i  Partnerów

August Jakubik

Organizatorzy

Sponsorzy i Partnerzy