Wirtualny Rudzki Półmaraton Industrialny

10.06.2020 - 1.08.2020 godz. 23:45

Do zakończenia półmaratonu zostało

dni
godzin
minut
58 sekund

Regulamin

 

REGULAMIN WIRTUALNEGO RUDZKIEGO POŁMARATONU INDUSTRIALNEGO 2020 ORAZ BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 10 KM

 

I.ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnego Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego jest Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska

PARTNERZY

Miasto Ruda Śląska
Śląska Grupa Multimedialna Elsat/Sileman
Śląski Związek Gmin i Powiatów (jako partner klasyfikacji samorządowej)

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy ruchu  oraz rekreacji.
 2. Promocja indywidualnej aktywności fizycznej w celu łatwiejszego pokonania pandemii koronawirusa.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Uczestnik realizuje bieg indywidualnie w dowolnym miejscu i terenie (poza bieżniami mechanicznymi) z zachowaniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego w dniach od 10 czerwca do 01 sierpnia 2020 roku do godziny 23:45.
 2. Długość półmaratonu wynosi 21,0975 km, przy czym Organizator przyjmuje za właściwy dystans  półmaratonu 21,1 km oraz biegu i marszu NW - 10.0 km
 3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 1. W biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 18 lat (dystans półmaratonu)  lub 16 lat (dystans 10 km bieg i marsz NW).
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu i marszu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: polmaratonrudzki.pl oraz dokonanie opłaty za pakiet startowy. Dokonanie opłaty za pakiet startowy i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia i udział w biegu można realizować od 10 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku.
 5. Opłatę za pakiet startowy należy wpłacić na konto bankowe:
  ING 28 1050 1243 1000 0090 3109 4924   Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska ul. Ratowników 2 z dopiskiem: Opłata za pakiet startowy Rudzki Półmaraton      z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej (jednym przelewem można dokonać opłat za więcej osób np. kluby, rodziny itp.). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Osoby które dokonały wcześniejszych opłat za VI Rudzki Półmaraton Industrialny  i nie wezmą udziału w Wirtualnym Rudzkim Półmaratonie, na swoją prośbę otrzymają zwrot opłaty lub mogą ją przekazać innej osobie. W tym celu proszę o kontakt na maila: augustjakubik@op.pl lub telefonicznie na numer 506334584
 6. Wysokość opłaty za pakiet startowy wynosi 30 zł, z wysyłką medalu - 40 zł
 7. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf.  Numer można wydrukować, nie ma obowiązku z nim biec lub maszerować.
 8. Każdej osobie, która spełni wymogi regulaminowe organizator na wskazany przy rejestracji adres, za dodatkową opłatą prześle  okolicznościowy medal z wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem i uzyskanym czasem. Medale będzie można również odebrać osobiście, informacje o miejscu i dacie odbioru będą umieszczane na stronie biegu. Wysyłka i odbiór medali rozpocznie się 1 lipca 2020 roku.

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik rejestruje się do biegu lub marszu.
 2. Każdy z uczestników biegu ma do pokonania dystans 21 km,100 m. lub 10.0 km bieg i marsz NW. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach od 10 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. 
 3. Uczestnik swój bieg rejestruje dowolnym urządzeniem rejestrującym. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem. 
 4. Po ukończeniu biegu lub marszu uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz  na stronie  polmaratonrudzki.pl . Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 5. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 
 6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki oraz publikował  na stronie polmaratonrudzki.pl.

 

VII. KLASYFIKACJE

 1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje z podziałem na półmaraton oraz bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km:
 2. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
 3. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (liczy się rok urodzenia):

  K-1: 18 – 29 lat, 10 km – 16-29 lat

  K-2: 30 – 39 lat

  K-3: 40 – 49 lat

  K-4: 50 – 59 lat

  K–5 : 60 lat i starsze

   

  M-1: 18 – 29 lat, 10 km – 16-29 lat

  M-2: 30 – 39 lat

  M-3: 40 – 49 lat

  M-4: 50 – 59 lat

  M-5: 60 – 69 lat

  M-6 : 70 lat i starsi

- dodatkowo, w związku z przypadającą w 2020 roku 30-tą rocznicą restytucji samorządu terytorialnego w Polsce, w biegu na krótszym dystansie (10 km) prowadzona będzie klasyfikacja samorządowa, w której sklasyfikowane zostaną osoby pełniące jedną z poniższych funkcji: marszałka lub członka zarządu województwa, prezydenta miasta, burmistrza, wójta, starosty (oraz odpowiednio ich zastępcy), członka zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, radnego województwa, powiatu lub gminy oraz pracownicy etatowi: urzędów marszałkowskich, urzędu metropolitalnego, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, a także związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, którzy zadeklarują ten fakt w formularzu rejestracyjnym.

VIII. NAGRODY

 1. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (osoby z najlepszym czasem) na dystansie półmaratonu, biegu i marszu NW na dystansie 10 km, w klasyfikacji samorządowców, najlepsza/najlepszy mieszkaniec Rudy Śląskiej otrzymają  puchary, które zostaną wysłane pocztą lub będą wręczone osobiście po uzgodnieniu z Organizatorem.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia wyraża  zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu i marszu NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

 1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 1 i 2 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu i marszu NW
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej biegu.
 3. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 5. Dodatkowe pytania proszę kierować na adres mail: augustjakubik@op.pl lub dzwoniąc na numer telefonu  506334584.

 

Zapraszamy wszystkich do sportowej zabawy, która będzie przebiegała w  duchu fair play

 

August Jakubik

Organizatorzy

Sponsorzy i Partnerzy